neuroflow.png

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DIAGNOZY ON-LINE, BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.

DLA KOGO?
Jeśli dziecko:

 • łatwo  się męczy podczas  czynności wymagających długotrwałego  słuchania, długich rozmów a trudności te nasilają się w hałaśliwym otoczeniu,
 • ma trudności z określeniem kierunku z którego dobiega głos,
 • jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki,
 • mimo uważnego słuchania ma  trudności ze rozumieniem i zapamiętaniem długich,  skomplikowanych poleceń,  instrukcji słownych, szczególnie tych wymagających realizacji  jakiś czas później,
 • często prosi o powtórzenie informacji,
 • źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, w pomieszczeniach o dużym pogłosie jak klasa szkolna a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1,
 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi,  jego słownictwo jest ubogie,
 • jego mowa jest monotonna,
 • ma  trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia,  posługiwaniem się  alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów oraz numerów telefonów,
 • wolno reaguje  na informacje słuchowe,  jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
 • ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących  dźwięków mowy  jak np. p/b, k/g, t/d  i błędnie  je zapisuje,
 • w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD mogą współwystępować z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, autyzmem.

JAK WYGLĄDA TERAPIA NEUROFLOW ATS®
Neuroflow  Aktywny Trening Słuchowy® jest metodą dedykowaną dla osób  z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego  APD oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od  4 r.ż. Mogą w nim uczestniczyć również  dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe. Neuroflow  Aktywny Trening  Słuchowy ATS ® jest metodą  terapii opartą na aktualnych badaniach naukowych, która zawiera moduły ćwiczeń  odpowiadające  potrzebom  każdego z profili  klinicznych APD. Dlatego też rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego profilu  klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz  od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Terapia ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało  na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Trening odbywa się w domu dziecka pod kontrola jednego z rodziców.   Trwa od 12 do 24 tygodni.

JAKIE SĄ EFEKTY AKTYWNEGO TRENINGU SŁUCHOWEGO
Aktywny Trening  Słuchowy ® poprawia  zdolności dziecka  w:

 • rozumieniu zdań złożonych, dłuższych poleceń,
 • poprawia uwagę słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, np.  poprawia umiejętność  słyszenia nauczyciela na tle szumu klasy,  poprawia umiejętność  jednoczesnego  słuchania nauczyciela i robienie notatek,
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • poprawia różnicowanie dźwięków mowy.
  W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową. Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu ATS obejmują:
 • poprawę pewności  siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań - poprawa komunikacji,  kontaktów  społecznych.

PROGRAM JOHANSEN IAS PRZEZNACZONY DLA OSÓB:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji i uwagi słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z nadwrażliwością na dźwięki
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Aspergera, zespół Downa, alalia, afazja, niepełnosprawności sprzężone)

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch jest w normie, w wyniku:

 • częstych zapaleń ucha środkowego
 • genetycznych dyspozycji np. dysleksja
 • wcześniactwa
 • niedotlenienia w czasie porodu
 • urazów głowy

ZALETY STOSOWANIA TERAPII JOHANSENA:

 • rozwój zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • wspieranie nauki i umiejętności czytania i pisania
 • rozwijanie rozumienia mowy
 • poprawa artykulacji
 • rozwój komunikacji
 • unormowanie nadwrażliwości słuchowych
 • wzrost samooceny dziecka
 • poprawa koordynacji ruchów

Indywidualna Stymulacja Słuchu stworzona przez dr Kjelda Johansena stosowana jest zarówno u dzieci, jak i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Metoda cieszy się wielkim uznaniem w wielu krajach na świecie. Jako metoda wspomagająca rekomendowana jest przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester.

Program Johansena oparty jest na specjalnie skomponowanej muzyce, obejmującej swym zakresem różne częstotliwości wymagające stymulacji. Poprawia on przetwarzanie bodźców słuchowych, które nie poddane terapii skutkują problemami z lokalizacją dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, brakiem rozumienia mowy w hałasie. Konsekwencją tego jest często pojawienie się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, koncentracji uwagi, uczeniu się, pisaniu i czytaniu.

Bezpłatną terapią (treningiem słuchowym) mogą być objęte dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Kontakt

+48 728 961 046
+48 511 944 965

poradniasokolowska@gmail.com

Sokołowska 4, Warszawa

Szukaj

© Poradnia Sokołowska 2024   |   Polityka Prywatności